Laatste tweets

Projecten Particulier RO Connect

RO Connect ruimte om samen te beleven

Bestemmingsplan

Bedrijf

Advisering ruimtelijk planproces MSD Health Boxmeer

MSD Animal Health in Boxmeer heeft RO Connect gevraagd te adviseren in een ruimtelijk planproces. Het is een algemene adviesrol ten aanzien van zaken als bestemmingsplan, afwijkingsmogelijkheden en procedures.

Begeleiding bedrijf Heesch

De gemeente Bernheze is bezig met de voorbereiding van een bestemmingsplan voor de vier bedrijventerreinen van de gemeente. Circa 15 bestemmingsplannen worden hiermee herzien tot 1 nieuw bestemmingsplan.

RO Connect is gevraagd om voor 3 adressen binnen het plangebied een inspraakreactie te verzorgen en zodoende de ruimtelijke belangen van de insprekers in dit traject veilig te stellen. Nadat de gemeente heeft gereageerd op de inspraakreacties en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegd, is RO Connect gevraagd om voor de 3 adressen een zienswijze te verzorgen. De gemeente is op een aantal punten tegemoetgekomen. Vervolgens is voor de 3 adressen een beroepschrift ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wijziging agrarische bestemming in bedrijfsbestemming in buitengebied Heesch

Een particulier uit Heesch heeft RO Connect gevraagd te begeleiden bij het omzetten van de agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming. De benodigde milieuonderzoeken zijn uitgevoerd en een planschaderisicoanalyse is opgesteld. Het wijzigingsplan is vastgesteld.

Begeleiding vestiging aannemingsbedrijf in Heesch

RO Connect is gevraagd om de vestiging van een aannemingsbedrijf in de kernrandzone van het buitengebied van Heesch te begeleiden. Concreet betekent dit het opstellen van een planschaderisicoanalyse, het begeleiden van alle noodzakelijke haalbaarheidsonderzoeken en het opstellen van het wijzigingsplan. Alle onderzoeken zijn uitgevoerd en het wijzigingsplan is vastgesteld.

Begeleiding particulier in Berghem bij oprichten manege in Oss

Een particulier uit Berghem was op zoek naar een locatie om een manege op te richten. RO Connect is gevraagd te adviseren bij deze zoektocht en te helpen dit uiteindelijk juridisch/planologisch mogelijk te maken. Dit heeft geresulteerd in de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan, waarin de manege een plek heeft gekregen.

Uitbreiding uitvaartcentrum

Aan RO Connect is de opdracht verleend voor het opstellen van een bestemmingsplan, voor het mogelijk maken van een uitbreiding van een uitvaartcentrum. De uitbreiding betreft zowel de vergroting van de bebouwde oppervlakte als de uitbreiding van de functies van het uitvaartcentrum. Bestemmingsplan is vastgesteld.

 

Wonen

Begeleiding en advisering particulier in Heesch bij 2 Ruimte voor Ruimte woningen

Een particulier in Heesch heeft het initiatief opgevat om 2 Ruimte voor Ruimte woningen te realiseren op een kavel in het buitengebied van Heesch. RO Connect is gevraagd om het proces te begeleiden en te adviseren rondom de verschillende stappen in het (ruimtelijk) proces.

Alle onderzoeken voor het bestemmingsplan zijn inmiddels afgerond en de planschaderisicoanalyse is opgesteld. Het bestemmingsplan is succesvol opgesteld en vastgesteld.

Advisering particulier in Heesch bij realisering woningen

Een particulier in Heesch wil 2 woningen realiseren op eigen grond. RO Connect en adviesbureau HOOGH zijn gevraagd om dit proces te begeleiden en te adviseren bij de benodigde stappen. RO Connect en HOOGH hebben onderhandeld met de gemeente over de exploitatiebijdrage. Alle onderzoeken zijn uitgevoerd en het bestemmingsplan is vastgesteld.

Begeleiding particulier met verbouwplannen woning in buitengebied Bernheze

Een particulier in het buitengebied van Bernheze heeft plannen om zijn woning en schuur te verbouwen. De verbouwing behelst een vernieuwing en vergroting van de woning. Tevens wordt een groot gedeelte van de schuur gesloopt en het resterende deel vernieuwd. Om de omgeving en het buitengebied een kwaliteitsimpuls te geven is een plan voor landschappelijke inpassing opgesteld. Omdat de plannen niet passen binnen de regels van het bestemmingsplan Buitengebied is RO Connect gevraagd om te begeleiden bij het indienen van het principeverzoek.

Splitsing cultuurhistorisch waardevolle boerderij

Voor het mogelijk maken van de splitsing van een cultuurhistorisch waardevolle boerderij in Vorstenbosch, is RO Connect gevraagd een bestemmingsplan op te stellen. De procedure loopt.

Partiële herziening bestemmingsplan t.b.v. legalisering bijgebouwen

Voor een particulier in Heesch is RO Connect gevraagd een partiële herziening op te stellen van het bestemmingsplan om bestaande – onder het overgangsrecht gebrachte bijgebouwen – weer positief bestemd te krijgen. Procedure is afgerond.

Herontwikkeling bedrijfslocatie in kern Heesch

Aan RO Connect is de opdracht verleend voor het opstellen van een bestemmingsplan voor het herbestemmen van de huidige bedrijfslocatie. De ontwikkeling betreft de afschaling van het bestaande bedrijf en het toevoegen van twee burgerwoningen. de bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een burgerwoning. Tevens wordt de bestaande dagbesteding planologisch geregeld. Het proces loopt.

Opstellen bestemmingsplan 2 ruimte voor ruimte woningen in Heesch

Twee initiatiefnemers hebben RO Connect gevraagd voor het opstellen van een bestemmingsplan om het realiseren van 2 ruimte voor ruimte woningen planologisch mogelijk te maken. Het bestemmingsplan is in concept gereed en ingediend bij de gemeente.

Procesbegeleiding en opstellen bestemmingsplan burgerwoning in Heesch

Een particulier in Heesch heeft de wens om een burgerwoning te realiseren op een deel van zijn perceel. RO Connect is gevraagd om het hele traject te begeleiden. Alle benodigde (milieu)onderzoeken zijn uitgevoerd en de planschaderisicoanalyse is opgesteld, waarna het bestemmingsplan is vastgesteld.

Woningsplitsing Loosbroek

Een particulier heeft een langgevelboerderij gekocht in Loosbroek. De bedoeling is om deze boerderij te splitsen ten behoeve van 2 woningen. RO Connect is gevraagd dit proces te begeleiden. De start van het proces behelst een principeverzoek richting gemeente. De start is gemaakt.

Begeleiding particulier in Heesch bij ruimte-voor-ruimte-traject

Een particulier in Heesch heeft een perceel in eigendom in het buitengebied van Bernheze. Deze particulier heeft de wens en het voornemen om hier een zogenaamde ruimte-voor-ruimte-woning te realiseren. RO Connect is gevraagd dit proces te begeleiden.

Het principeverzoek is inmiddels ingediend. De gemeente heeft hier positief op gereageerd. Vervolgens is RO Connect gevraagd om het gehele ruimtelijke traject de regisseren en hierin te adviseren. Het bestemmingsplan is vastgesteld.

Wijziging bestemmingsplan ten behoeve van bouw woning

Een particulier in Nistelrode (gemeente Bernheze) heeft RO Connect gevraagd een wijzigingsplan op te stellen en alle onderzoeken en de planschaderisicoanalyse te verzorgen voor de bouw van een nieuwe woning in de kern Nistelrode. Alle onderzoeken zijn uitgevoerd en het wijzigingsplan is vastgesteld.

Realisering woning in Heesch

Een particulier heeft RO Connect gevraagd een wijzigingsplan op te stellen en alle onderzoeken en de planschaderisicoanalyse te verzorgen voor de bouw van een nieuwe woning in de kern Heesch.

Nieuwe woning Heeswijk-Dinther

Een particulier uit Heeswijk-Dinther heeft RO Connect gevraagd het wijzigingsplan, alle milieuonderzoeken en de planschaderisicoanalyse op te stellen voor een nieuwe woning in Heeswijk-Dinther. De werkzaamheden zijn uitgevoerd en het plan is vastgesteld.

Toevoeging extra woning

RO Connect is gevraagd het bestemmingsplan te wijzigen, voor het toevoegen van een extra woning en het verplaatsen van een bouwvlak, in de tuin van een bestaande woning in de kern van Heesch. RO Connect zal het bestemmingsplan maken en alle noodzakelijke onderzoeken begeleiden. De onderzoeken zijn uitgevoerd en het plan is vastgesteld.

Wijziging agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning

RO Connect is gevraagd te begeleiden bij het omzetten van de agrarische bestemming naar een woonbestemming. De agrarische activiteiten zijn gestopt, zodat de huidige agrarische bedrijfswoning gebruikt kan worden als burgerwoning.

Herontwikkeling woningbouw

RO Connect is gevraagd te begeleiden bij een locatieontwikkeling in de kern van Nistelrode. RO Connect heeft hiervoor een wijzigingsplan gemaakt, voor de realisatie van een vijftal seniorenwoningen en een vrijstaande woning. Tevens heeft RO Connect alle haalbaarheidsonderzoeken begeleid.

Splitsing monumentale boerderij

Aan RO Connect is de opdracht verleend voor het opstellen van een wijzigingsplan, zodat een cultuurhistorisch waardevolle boerderij in het buitengebied van Heesch gesplitst kan worden. RO Connect heeft ook de daarvoor noodzakelijke haalbaarheidsonderzoeken begeleid.

Toevoeging extra woning in Nistelrode

RO Connect is gevraagd een wijzigingsplan op te stellen voor een extra woning op een perceel, in de vorm van een twee onder een kapwoning. Het plangebied ligt in de kern van Nistelrode. Het plan is vastgesteld.

Splitsing bestaande bedrijfswoning

Aan RO Connect is de opdracht verleend tot het opstellen van een bestemmingsplanherziening voor het oprichten van twee woningen in het buitengebied van Nistelrode. Dit zodat een agrarische bedrijfswoning herbouwd kan worden en er, in de vorm van twee onder een kap, een extra burgerwoning toegevoegd kan worden. Daarnaast heeft RO Connect de noodzakelijke onderzoeken begeleid. De procedure loopt.

Toevoeging woning kern Vorstenbosch

RO Connect is gevraagd een bestemmingsplan op te stellen voor het toevoegen van een woning in de kern van Vorstenbosch. Het bestemmingsplan is voor de planologische motivering van een enkele vrijstaande woning. Daarnaast heeft RO Connect de noodzakelijke onderzoeken begeleid.

 

Recreatie

Uitbreiding vakantiepark

In opdracht van een vakantiepark is RO Connect gevraagd de uitbreiding van het park te begeleiden en planologisch-juridisch te regelen. Hiervoor zijn alle benodigde milieuonderzoeken uitgevoerd en het bestemmingsplan opgesteld. De procedure loopt.

Kleinschalig duurzaam verblijfsrecreatieterrein Nistelrode

RO Connect stelt een bestemmingsplan op voor het realiseren van een kleinschalig duurzaam en hoogwaardig verblijfsrecreatieterrein in het buitengebied van Nistelrode. Tevens begeleidt RO Connect alle haalbaarheidsonderzoeken en ontheffing Wet natuurbescherming. De procedure loopt.

 

 

Planschade

Planschade Bernheze

De gemeente Bernheze heeft een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de locatie van de Emmausschool. Dit nieuwe bestemmingsplan biedt ruimere bouwmogelijkheden dan het vorige plan. Een particulier in de omgeving van deze locatie heeft RO Connect gevraagd een planologische vergelijking te maken tussen de beide bestemmingsplannen om te bezien of er wellicht sprake is van planschade.

Begeleiding particulier Vinkel

De gemeente Maasdonk is bezig met de voorbereidingen van een bestemmingsplan voor een woongebied ten noordoosten van de kern Vinkel. De eigendommen van deze particulier grenzen aan dit nieuwe plangebied. Een particulier heeft RO Connect gevraagd zijn belangen in dit ruimtelijk traject veilig te stellen. Na diverse contactmomenten en een presentatie in de gemeenteraad is het bestemmingsplan op een aantal punten gewijzigd, heeft de gemeente zich heel coulant opgesteld bij een grondruil en is een planschadetraject gestart.

Planschade Heesch (Bernheze)

De gemeente Bernheze heeft een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor alle kommen van Bernheze. Een particulier die eigendommen heeft binnen het plangebied (kom Heesch) heeft RO Connect gevraagd een planologische vergelijking te maken om te bezien of er wellicht met succes een beroep gedaan kan worden op tegemoetkoming planschade, zowel voor indirecte als directe planschade.

De planschade is gedeeltelijk toegekend en voor het overige is het bestemmingsplan aan de wensen van de opdrachtgever aangepast.

 Planschaderisicoanalyse 2 nieuwe woningen in Beugen

Adviesbureau HOOGH heeft RO Connect gevraagd een planschaderisicoanalyse te maken voor een locatie in Beugen. Het voornemen bestaat op deze locatie 2 (half) vrijstaande woningen te realiseren. Het initiatief past niet rechtstreeks in het geldende bestemmingsplan. Om het project te realiseren is een nieuw bestemmingsplan nodig. De uitkomst van de planschaderisicoanalyse heeft deel uitgemaakt van de onderbouwing van de uitvoerbaarheid van het project. 

Planschadetraject woning in Heesch

Voor de eigenaren van een woning in Heesch is RO Connect een planschadetraject gestart. RO Connect heeft de planologische vergelijking en de taxatie verzorgd en de aanvraag tegemoetkoming planschade namens de eigenaren bij de gemeente ingediend. De planschade is toegekend.

Planschaderisicoanalyse voor sloop kassen en nieuwe woning in Malden

Adviesbureau HOOGH heeft RO Connect gevraagd een planschaderisicoanalyse op te stellen in verband met het voornemen om op een locatie in Malden een kassencomplex te slopen en hiervoor in de plaats een nieuwe woning te realiseren. Het initiatief past niet rechtstreeks in het geldende bestemmingsplan. Om het project te realiseren is een nieuw bestemmingsplan nodig. De uitkomst van de planschaderisicoanalyse heeft deel uitgemaakt van de onderbouwing van de uitvoerbaarheid van het project.

Planschadeverzoek in Oss

Een particulier uit Oss heeft RO Connect gevraagd een planschadeverzoek op te stellen en in te dienen bij de gemeente Oss.

Planschadeverzoeken voor 2 woningen in Heesch

RO Connect is gevraagd om planschadeverzoeken te verzorgen voor 2 woningen in Heesch. Het verzoek is ingediend, de planschade is toegekend.

 

 

Ruimtelijke onderbouwing

Bedrijf

Ruimtelijke onderbouwing voor agrarisch kinderdagverblijf in Nistelrode

RO Connect is gevraagd een ruimtelijke onderbouwing op te stellen – en alle benodigde (milieuonderzoeken) te verzorgen – voor de realisatie van een agrarisch kinderdagverblijf in het buitengebied van Nistelrode (gemeente Bernheze). De onderbouwing is toegevoegd aan de door de initiatiefnemer aangevraagde omgevingsvergunning.

 Bedrijfsverplaatsing in Heesch

In opdracht van de gemeente Bernheze is RO Connect betrokken bij de verplaatsing van een bedrijf op een bedrijventerrein in Heesch. RO Connect heeft alle onderzoeken, de planschaderisicoanalyse en de ruimtelijke onderbouwing verzorgd. Het bedrijf is verplaatst.

Uitbreiding activiteiten hondenhotel

Aan RO Connect is de opdracht verleend voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing, zodat een gedeelte van een bestaande agrarische schuur in Oijen in gebruik genomen kan worden als hondenhotel. Tevens is RO Connect gevraagd deze procedure te begeleiden. De procedure is succesvol en naar tevredenheid afgerond.

Begeleiding ruimtelijk traject bij verplaatsing Personal Training Studio annex fitnesscentrum in Oss

Een Personal Training Studio annex fitnesscentrum in Oss heeft RO Connect gevraagd haar te begeleiden in het gehele ruimtelijk traject, bij de verplaatsing van het fitnesscentrum naar een andere locatie. Inmiddels is een deel van het ruimtelijk proces doorlopen: Na het indienen van het principeverzoek is de aanvraag omgevingsvergunning voor afwijking bestemmingsplan bij de gemeente ingediend. RO Connect heeft ten behoeve hiervan de ruimtelijke onderbouwing opgesteld.

De omgevingsvergunning is inmiddels verleend en het fitnesscentrum is open! Opdracht volbracht!

Herverkaveling bedrijventerrein

RO Connect is gevraagd een ruimtelijke onderbouwing op te stellen voor de herverkaveling van een gedeelte van een bedrijventerrein. De herverkaveling is bedoeld voor een aantal woon-werk locaties. De procedure loopt.

Uitbreiding niet-agrarisch bedrijf buitengebied Loosbroek

Voor de uitbreiding van een bedrijf in Loosbroek, is RO Connect gevraagd een ruimtelijke onderbouwing op te stellen. Deze ruimtelijke onderbouwing zal onderdeel zijn van de aanvraag omgevingsvergunning

 

Wonen

Ruimtelijke onderbouwing voor wijziging kantoor naar woning in Berghem

Een projectontwikkelaar heeft RO Connect gevraagd een ruimtelijke onderbouwing op te stellen voor een functiewijziging van een kantoor naar wonen in Berghem (gemeente Oss).

Herontwikkeling Nuland

RO Connect is gevraagd om voor een particulier in Nuland de ruimtelijke onderbouwing op te stellen en alle haalbaarheidsonderzoeken inclusief planschaderisicoanalyse te verzorgen voor de herontwikkeling van een locatie in het dorp van Nuland. Op het perceel staan voormalige bedrijfsgebouwen. Het initiatief behelst de realisatie van een vijftal woningen. De procedure is afgerond.

Zwembad en poolhouse in Oss

Een particulier heeft het voornemen om een zwembad en een poolhouse te realiseren bij de bestaande burgerwoning in het buitengebied van Oss. Aangezien het initiatief is gelegen buiten het bouwvlak, is RO Connect gevraagd de noodzakelijke onderzoeken en de ruimtelijke onderbouwing hiervoor te verzorgen. De procedure is afgerond, de vergunning is verleend.

Functieverandering kantoor in appartementen in Heesch

RO Connect is gevraagd om de ruimtelijke onderbouwing op te stellen voor een functiewijziging van een kantoorruimte in appartementen. De procedure is afgerond, de vergunning is verleend. De appartementen zijn gerealiseerd.

Extra wooneenheid appartementencomplex Nistelrode

RO Connect is gevraagd een ruimtelijke onderbouwing op te stellen ten behoeve van een extra appartement op de verdieping van een complex in Nistelrode. Het huidige bestemmingsplan laat één (bedrijfs)woning toe. Het initiatief voorziet in het realiseren van één extra woning op de verdieping.

Woningsplitsing gemeentelijk monument

Voor de splitsing van een cultuurhistorisch waardevolle boerderij (gemeentelijk monument) in de kern van Nistelrode, is aan RO Connect de opdracht verleend voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing. Deze onderbouwing is gebruikt bij de aanvraag omgevingsvergunning.

 

Recreatie

Begeleiding particulier in Berghem bij oprichten manege in Oss

Een particulier uit Berghem was op zoek naar een locatie om een manege op te richten. RO Connect is gevraagd te adviseren bij deze zoektocht en te helpen dit uiteindelijk juridisch/planologisch mogelijk te maken. Hiertoe is in eerste instantie een ruimtelijke onderbouwing opgesteld en zijn alle noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd. Na akkoord door de gemeente is dit vertaald in een bestemmingsplan.

 

 

Advies

Begeleiding particulier gemeente Maasdriel

Een particulier in de gemeente Maasdriel heeft al sinds vele jaren een gedoogbeschikking om de bebouwing op zijn perceel als weekend-/vakantiewoning te gebruiken. Dit is niet overeenkomstig het bestemmingsplan. De wens is nu om dit via een wijziging van het bestemmingsplan planologisch te regelen.

RO Connect is door deze particulier gevraagd in dit traject planologisch/juridisch te ondersteunen.

 Juridisch-planologische advisering makelaar in Bernheze

Een makelaar in de gemeente Bernheze heeft RO Connect gevraagd een aantal RO-zaken uit te zoeken en hierin te adviseren. 

Advisering Bedrijf in Heesch

Een bedrijf in Heesch heeft RO Connect gevraagd te adviseren rondom het realiseren van een bedrijfsruimte met bedrijfswoning. Door bemiddeling van RO Connect is een aanvraag om Omgevingsvergunning bouwen ingediend en vergund.

Juridisch/planologische ondersteuning adviesbureau Hoogh

Adviesbureau Hoogh heeft opdracht gekregen voor een onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden van een bedrijfsruimte in de gemeente Sint-Anthonis. RO Connect is gevraagd om een analyse te maken van de planologische ruimte op het perceel volgens het geldende bestemmingsplan, de planologische mogelijkheden te bezien op basis van (provinciaal) beleid en inzicht te verschaffen in de diverse juridisch-planologische procedures.

Begeleiding Particulier in Gennep

Een particulier in Gennep heeft RO Connect gevraagd om vaste adviseur te zijn in een aantal ruimtelijke activiteiten. 

Juridisch/planologische begeleiding Bouwkundig bureau Heeswijk-Dinther

Een Bouwkundig bureau uit Heeswijk-Dinther heeft RO Connect gevraagd te ondersteunen bij een wijzigingsplan voor het realiseren van 2 woningen in Heeswijk-Dinther. 

Advisering en begeleiding Rabobank Tilburg

De Rabobank Tilburg heeft RO Connect gevraagd om haar te adviseren in een ruimtelijke zaak en haar te begeleiden in het daarop volgende ruimtelijke traject.

Uitbreiding bedrijf in buitengebied van Loosbroek

Een bedrijf in het buitengebied van Loosbroek heeft uitbreidingsplannen. RO Connect is gevraagd te begeleiden bij de noodzakelijke planologische procedures.

Advisering tijdelijke opslag

Een bedrijf in het buitengebied van Heesch is boven verwachting gegroeid. Als gevolg van deze groei is er structureel plaatsgebrek op het perceel ontstaan voor opslag van materialen. RO Connect is gevraagd te adviseren bij een aanvraag omgevingsvergunning om een tijdelijke opslag mogelijk te maken. De vergunning is verleend.

Omzetten detailhandelbestemming in horeca

Ro Connect is gevraagd om te begeleiden bij het omzetten van een winkel naar een horecabestemming. RO Connect heeft ook het noodzakelijke parkeeronderzoek uitgevoerd.

Ruimte voor Ruimtewoning Loosbroek

Een particulier heeft RO Connect gevraagd de planologische mogelijkheden te verkennen voor het realiseren van Ruimte-voor-Ruimtewoningen in het buitengebied van Loosbroek.

Advisering en begeleiding particulier in buitengebied van Heesch

Een particulier in het buitengebied van Heesch heeft RO Connect gevraagd te beoordelen wat de planologische status is van een perceel dat hij in eigendom heeft. Daarnaast is RO Connect gevraagd om in overleg met de gemeente te bezien wat de planologische ruimte is voor dit perceel.

Advisering bedrijf in Nistelrode

Een bedrijf in Nistelrode heeft RO Connect gevraagd om uit te zoeken wat de planologische ruimte is op het perceel dat het bedrijf in eigendom heeft. Het bedrijf heeft ontwikkelingsplannen en heeft RO Connect gevraagd hierbij te adviseren. Inmiddels zijn de plannen uitgevoerd. 

 Juridisch/planologische ondersteuning adviesbureau Hoogh

Adviesbureau Hoogh heeft opdracht gekregen voor een onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden van een voormalig tuindersbedrijf in het buitengebied van de gemeente heumen. RO Connect is gevraagd om een analyse te maken van de planologische ruimte op het perceel volgens het geldende bestemmingsplan, de planologische mogelijkheden te bezien op basis van (provinciaal) beleid en inzicht te verschaffen in de diverse juridisch-planologische procedures.

Procesbegeleiding en advisering van particulier/ondernemer in Centrum van Heesch

Een inwoner van Heesch heeft RO Connect gevraagd om haar (in eerste instantie) te adviseren over de haalbaarheid van haar wens om zich in het centrum van Heesch te vestigen met haar bedrijf en tevens daarbij te wonen. Na diverse contactmomenten met de gemeente is gebleken dat dit volgens het bestemmingsplan realiseerbaar was. Vervolgens is RO Connect gevraagd om te adviseren en haar te begeleiden bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Inmiddels zijn de benodigde vergunningen verleend en heeft de ondernemer zich gevestigd. 

Begeleiding/advisering ondernemer bij nieuw bedrijf buitengebied ‘s-Hertogenbosch

Voor een ondernemer begeleidt RO Connect het ruimtelijk/planologisch traject om de vestiging van een nieuw bedrijf in het buitengebied van Vinkel (gemeente ‘s-Hertogenbosch) mogelijk te maken.

Planologische analyse voor een perceel in Sambeek

Adviesbureau HOOGH heeft RO Connect gevraagd de planologische mogelijkheden te onderzoeken op een perceel in Sambeek (gemeente Boxmeer).

Verkenning Ruimte voor Ruimte traject bestaande woning

Voor een particulier in Heesch heeft  RO Connect de mogelijkheden onderzocht om met toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling een bestaande woning in het buitengebied planologisch/juridisch te regelen. Dit is door de gemeente mogelijk geacht.