Motivering voor afwijking van een bestemmingsplan

10-12-2018

Als u het voornemen hebt om te bouwen of om een bestaand pand of perceel te gebruiken voor een andere functie, dan kan het zijn dat dit niet past binnen het geldende bestemmingsplan.

Om uw voornemen dan toch mogelijk te maken zal het bestemmingsplan moeten worden herzien of een omgevingsvergunning ‘afwijking bestemmingsplan’ moeten worden aangevraagd. Voor beide procedures is altijd een goede ruimtelijke onderbouwing nodig.

Wat is een nu goede ruimtelijke onderbouwing?
In een ruimtelijke onderbouwing komt een groot aantal onderwerpen aan de orde. Hoe ingrijpender en omvangrijker uw voornemen, des te uitvoeriger zal de onderbouwing moeten zijn. In het algemeen zal dit afhangen van:
• De aard en omvang van het project
• De mate van ingrijpendheid in de ruimtelijke structuur
• De actualiteit van het (gemeentelijk) ruimtelijk beleid en de relevantie van het beleid van andere overheden
• De aanwezige waarden (in de meest brede zin van het woord) en
• De milieugevolgen.

===========================================================================
EEN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING MOTIVEERT DE AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN
===========================================================================

Het gaat er bij een ruimtelijke onderbouwing dus om, dat u aantoont dat uw plan onder meer:
• Past in het (ruimtelijk) beleid van rijk, provincie en gemeente;
• In overeenstemming is met milieuwetgeving op het gebied geluidhinder, geurhinder, luchtkwaliteit, bedrijven en milieuzonering, bodemkwaliteit en externe veiligheid;
• Geen risicotoename voor de volksgezondheid betekent;
• Geen verstoring betekent van archeologische waarden;
• Geen verstoring van de leefomgeving van planten en dieren;
• Voldoet aan regels met betrekking tot de waterhuishouding en wateraspecten;
• Er sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat en
• Dat bestaande functies niet worden gehinderd of belemmerd.

Principeverzoek
U moet dus nogal wat uitzoeken en aanleveren. Als u nu wilt weten of de gemeente überhaupt bereid is om mee te werken aan uw plannen, kunt u het beste uw plan eerst in de vorm van een principeverzoek aan het college van Burgemeester en Wethouders voorleggen.

Een principeverzoek is bedoeld om af te tasten wat het college van Burgemeester en Wethouders van uw plannen vindt. Aan de hand van het principeverzoek bepaalt het college of het al dan niet bereid is om de planologische procedure op te starten, die nodig is om medewerking te verlenen aan uw initiatief. De achterliggende gedachte van het principeverzoek is, dat u op informele wijze en zonder al te veel kosten te hoeven maken, kunt informeren naar de kans van slagen van uw plannen.

Loopt u met de gedachten om een (bouw)plan te realiseren of hebt u andere plannen die niet passen in het geldende bestemmingsplan: Laat u goed adviseren!