Laatste tweets

Diensten Particulier

Bestemmingsplan

Als u (als particulier) een bouwplan wilt realiseren of uw gebouwen of perceel op een andere manier wilt gebruiken, is het heel goed mogelijk dat dit niet past binnen het geldende bestemmingsplan. In zo’n situatie kan het zijn dat de gemeente u verzoekt een ontwerpbestemmingsplan aan te leveren dat alleen betrekking heeft op uw (bouw)plan. Zo’n ontwerpbestemmingsplan dient aan een aantal vereisten te voldoen en bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Een toelichting De toelichting is er voor om de bedoeling van het plan te verduidelijken. In de toelichting wordt het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid weergegeven, worden de kenmerken van een wijk vastgelegd, komen milieuaspecten aan de orde en worden eventuele ontwikkelingen in het plangebied in kaart gebracht.

2. Een verbeelding De verbeelding is een soort plattegrond van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft. Hierop staan onder andere de bestemmingen die aan gronden zijn toegekend. Daarnaast staan er voorwaarden op de kaart voor bebouwing, zoals bijvoorbeeld de maximale hoogte en oppervlakte. Per 1 januari 2010 is het verplicht om de verbeelding digitaal beschikbaar te stellen.

3. Regels De planregels geven de regels die aangehouden moeten worden voor die bestemming. Er zijn allerlei soorten regels mogelijk over bijvoorbeeld de locatie waar gebouwd mag worden, de bouwhoogte, de manier waarop de grond en de opstallen gebruikt mogen worden. In het landelijk gebied wordt ook vaak de Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen gebouw zijnde, of van werkzaamheden opgenomen (voorheen de aanlegvergunning).

RO Connect maakt deze digitale plannen voor U. En als dat nodig is, organiseren we ook de onderzoeken die hiervoor noodzakelijk zijn.

 

Ruimtelijke Onderbouwing

Soms is het handig voor een initiatief eerst een zogenaamde Ruimtelijke onderbouwing op te stellen. Een ruimtelijke onderbouwing toont aan dat het initiatief voldoet aan het criterium van een goede ruimtelijke ordening. Ook de omgevingsvergunning voor een project waarmee wordt afgeweken van het bestemmingsplan moet van een dergelijke ruimtelijke onderbouwing worden voorzien.

De inhoud van de ruimtelijke onderbouwing komt in hoofdlijnen overeen met de onderwerpen die in een bestemmingsplan voorkomen. Het is echter maatwerk. In de ruimtelijke onderbouwing dienen tenminste de volgende onderdelen te worden behandeld:

Beschrijving van het project.

De geldende planologische situatie. Toets aan Rijks-, regionaal- en provinciaal beleid. De ruimtelijke effecten van het project op de omgeving. Toets aan de milieuwetgeving. Verantwoording van de economische uitvoerbaarheid. Milieu- en omgevingsaspecten.

RO Connect verzorgt deze Ruimtelijke onderbouwing graag voor u.

 

Wijzigingsplan

Bestemmingsplannen kennen vaak een zogenaamde wijzigingsbevoegdheid. Een wijzigingsbevoegdheid biedt de mogelijkheid om binnen bepaalde grenzen een onderdeel van het bestemmingsplan te wijzigen. Hiervoor dient een wijzigingsplan te worden opgesteld. Het wijzigingsplan bestaat uit een onderbouwing en de regels verwijzen naar het moederplan.

Het opstellen van een wijzigingsplan is bij RO Connect in professionele handen.

 

Inspraakreatie/Zienswijze

Het kan zijn dat er – door een initiatief van iemand anders of de gemeente – veranderingen in uw omgeving gaan plaatsvinden die invloed hebben op uw woon- of werkgenot. In de fase van totstandkoming van een bestemmingsplan heeft u verschillende momenten om hier op te reageren:

Inspraak In de voorbereidingsfase kondigt de gemeente een nieuw bestemmingsplan aan. In deze fase bekijkt de gemeente de belangen van verschillende burgers, bedrijven en andere organisaties. Het voorontwerp van het nieuwe plan wordt ter inzage gelegd op het gemeentehuis. Als inwoner van de gemeente kunt u dan uw mening kenbaar maken (inspraak). Soms worden er inspraakbijeenkomsten georganiseerd. Anders kunt u uw mening schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken.

Zienswijze Na de voorbereidingsfase stelt de gemeente een ontwerpbestemmingsplan op. Dit plan ligt zes weken ter inzage in het gemeentehuis en is te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt in die zes weken uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan de gemeente. De zienswijze bevat u uw naam, de datum, een omschrijving van het plan en uw bedenkingen tegen het plan en uw handtekening. Deze zienswijze richt u aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Voor het opstellen van inspraakreactie en/of zienswijze kunt u uitstekend bij RO Connect terecht.

 

Planschade

Planschade is schade als gevolg van planologische wijzigingen (ten gevolge van een artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening procedure (oud: artikel 19 procedure) of een nieuw bestemmingsplan). Zaken in uw omgeving kunnen zodanig veranderen dat u hierdoor benadeeld wordt.

Bijvoorbeeld: tegenover uw planschade geen uitzicht meerwoning was planologisch groen uitzicht maar onder het nieuwe regime wordt er een  appartementencomplex neergezet, of een windmolenpark. Voor planschade geldt een wettelijke regeling die is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening.

Voorwaarden voor het in behandeling nemen van een verzoek zijn: De planschade treedt op als gevolg van een planologische wijziging. De planschade behoort redelijkerwijs niet voor uw rekening te blijven. U heeft niet op een andere manier een tegemoetkoming of compensatie ontvangen. Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade kan pas ingediend worden nadat de voorgenomen planologische wijzigingen onherroepelijk zijn. Dit betekent dat er geen mogelijkheid meer bestaat om bezwaar of beroep aan te tekenen bij de rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade moet worden ingediend binnen 5 jaar nadat de planologische wijziging onherroepelijk is geworden, anders is de schadeclaim verjaard.

RO Connect verzorgt graag voor u het verzoek tot tegemoetkoming in planschade.

 

Tekstschrijver

Het schrijven van teksten is een vak apart.  Het maakt nogal een verschil of een tekst bedoeld is voor een website (SEO-tekst), een artikel of bijvoorbeeld om uw product of dienst onder de aandacht te brengen bij potentiele klanten.

RO Connect heeft inmiddels heel wat ervaring opgedaan in het schrijven van diverse soorten teksten en is u hierbij graag van dienst.