Zorgvuldigheid bij het opstellen van een bestemmingsplan

02-04-2014

In mijn columns heb ik al eerder uitgelegd wat een bestemmingsplan is. Een bestemmingsplan bepaalt wat er met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan kunt u lezen hoe uw grond gebruikt mag worden en wat er op uw grond gebouwd mag worden. Het bestemmingsplan bepaalt waar bijvoorbeeld woningen of bedrijven mogen komen. Hiermee is een bestemmingsplan een heel belangrijk instrument binnen de ruimtelijke ordening.

Een bestemmingsplan is ook juridisch bindend; voor u en voor de gemeente. Zorgvuldigheid bij het opstellen van een bestemmingsplan is daarom een vereiste. En zorgvuldigheid kost tijd.

De Wet ruimtelijke ordening

In de Wet ruimtelijke ordening is daarom heel uitgebreid de procedure voor de totstandkoming van een bestemmingsplan beschreven. Het voert te ver om deze hele procedure hier te beschrijven, maar een paar stappen wil ik er toch even uitlichten:

De voorbereiding

Als de gemeente een nieuw bestemmingsplan opstelt, wordt het gebied onderzocht. Het moet immers duidelijk zijn wat de bestaande waarden en functies zijn in het gebied. Vaak wordt er gekeken in de archieven, maar ook in het gebied zelf kan geïnventariseerd worden. De resultaten hiervan en het vastgestelde ruimtelijke beleid vormen de visie voor het gebied, dat als basis dient voor het nieuwe bestemmingsplan.

Eerste concept

Met deze ingrediënten maakt de gemeente uiteindelijk een eerste concept (voorontwerp) van een bestemmingsplan. In dit eerste concept worden ook de diverse onderzoeken, zoals een bodem-, akoestisch- en archeologisch onderzoek toegelicht. De Wet verplicht de gemeente niet tot het houden van inspraak. Toch wordt dit vaak gedaan, omdat de gemeente een toetsing van de plannen bij inwoners en bedrijven belangrijk vindt. Onderdeel van een zorgvuldige totstandkoming.

Wettelijke procedure

Van belang is verder om te weten dat er verschillende fases in de wet zijn benoemd met daaraan gekoppeld termijnen. Fases waarin ook de gelegenheid wordt gegeven om op het bestemmingsplan te reageren.

Laat u goed adviseren.