Een wijzigingsplan is niet vrijblijvend

14-04-2017

Een wijzigingsplan is niet vrijblijvend

Een bestemmingsplan is een juridisch bindend plan. Dat wil zeggen dat zowel de overheid als burgers en bedrijven hieraan gehouden zijn. De gemeenteraad stelt een bestemmingsplan vast.

De kern van het bestemmingsplan is geformuleerd in de Wet ruimtelijke ordening. Op basis van deze wet worden voor een goede ruimtelijke ordening aan de in het plan aangewezen gronden een bestemming toegewezen. Bovendien worden in verband met die bestemming in elk geval regels gegeven over het gebruik van de grond en de bouwwerken daarop.

Bij het vaststellen van een bestemmingsplan heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders het plan kan wijzigen. De regels waar burgemeester en wethouders zich daarbij aan moeten houden, zijn voor een belangrijk deel in het bestemmingsplan zelf opgenomen.  Dus als burgemeester en wethouders gebruik willen maken van de mogelijkheid om een bestemmingsplan te wijzigen, moeten zij aantonen dat dat aan de voorwaarden, de regels, zoals de raad die heeft opgesteld is voldaan.

======================================================================================================

EEN WIJZIGINGSPLAN MOET VOLDOEN AAN DE VOORWAARDEN DIE DE RAAD HEEFT OPGESTELD

=======================================================================================================

Naast de regels die de raad heeft opgenomen voor toepassing van de wijzigingsbevoegdheid, geldt er nog een andere regel. Burgemeester en wethouders zullen namelijk altijd moeten nagaan of de wijziging van het bestemmingsplan uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening ook gerechtvaardigd is. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat aangetoond moet worden dat bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid nog sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor omwonenden.

Kortom: Aan de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid uit een bestemmingsplan zijn diverse voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden komen erop neer dat de wijzigingsbevoegdheid is begrensd voor specifiek genoemde situaties en om te bewerkstelligen dat er in de nieuwe situatie sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Tenslotte nog iets over de procedure van een wijzigingsplan: Deze procedure lijkt op die van een bestemmingsplan. Beide plannen worden ter inzage gelegd zodat belanghebbenden hierop een zienswijze kunnen geven en eventueel in een later stadium beroep kunnen aantekenen. Het grote verschil zit hem in het feit dat het wijzigingsplan door burgemeester en wethouders wordt vastgesteld terwijl het bestemmingsplan door de gemeenteraad moet worden vastgesteld.

Laat u goed adviseren!