Wijziging Wet op de ruimtelijke ordening gevolgen voor planschade

25-04-2013

Wijziging Wet op de ruimtelijke ordening gevolgen voor planschade

De wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (‘pChw’) is op 24 april 2013 gepubliceerd in het Staatsblad 2013, 144. Datum van inwerkingtreding is 25 april 2013 (Stb. 2013, 145).

Met de inwerkingtreding van deze wet is een aantal wijzigingen aangebracht in onder meer de Crisis- en herstelwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening(Wro)

 

Planschgeen uitzicht meerade

De wijzigingen in de Wro (artikel 6.1) hebben ook gevolgen voor het aspect Planschade:

Het belangrijkste dat in artikel 6.1 Wro wordt gewijzigd, is dat voortaan ook de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo (voorheen de aanlegvergunning) en de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo (voorheen de sloopvergunning op grond van het bestemmingsplan)) als zelfstandige planschadeoorzaken worden aangemerkt.