Wijziging planschade nieuwe Omgevingswet

08-07-2016

Vorig jaar heb ik u via mijn column geïnformeerd over een nieuwe wet die in de maak is: De Omgevingswet. De Tweede Kamer heeft deze wet op 1 juli 2015 aangenomen. De Eerste Kamer heeft inmiddels ook al ingestemd met de Omgevingswet. De bedoeling is dat deze wet in 2018 in werking zal treden.

Wat betekent dit?

In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten opgenomen en het aantal algemene maatregelen van bestuur teruggebracht van 120 naar 4. Deze vermindering van regels moet onder meer leiden tot meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers, kortere procedures en minder onderzoekslasten. Eén wet, één vergunning.

Planschade in de Omgevingswet

De Minister heeft in een brief aan de Tweede kamer laten weten het voornemen te hebben, om planschade in de nieuwe Omgevingswet te wijzigen. Deze voorgenomen wijzigingen zullen de aanspraak op planschade beperken ten opzichte van de huidige praktijk.

  • De Minister wil vergoeding van planschade beperken tot gevalllen waarin bovenmatige schade wordt geleden. Wordt nu het maatschappelijk risico (eigen risico) doorgaans nog gesteld op 2%; in de nieuwe Omgevingswet wil de Minisster dit eigen risico vastleggen op 5%. Het is nog niet duidelijk of dit in alle gevallen zal gaan gelden.
  • De Minister denkt er over om in de Omgevingswet op te nemen, dat onbenutte mogelijkheden in een bestemmingsplan kunnen worden wegbestemd, zonder dat daarbij een recht op schadevergoeding ontstaat. Voorwaarde hierbij zou dan wel zijn, dat dit ten minste drie jaar voor de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan wordt aangekondigd;
  • Verder denkt de Minister erover om de vergoeding van schade door ontwikkelingen op een ander perceel dan het eigen perceel (de zogenaamde indirecte planschade) pas mogelijk te maken op het moment dat de ontwikkeling daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Nu is dat al mogelijk op het moment dat een nieuw bestemmingsplan in werking treedt.
Opgemerkt moet worden, dat het hier nog gaat om hoofdlijnen die de Minister heeft geschetst. De uiteindelijke regeling moet nog worden uitgewerkt in de Omgevingswet. Dit zal de komende tijd gaan gebeuren.

Laat u goed adviseren!