Wetsvoorstel Plattelandswoningen

16-07-2012

Met het wetsvoorstel wordt het planologisch toegestaan om de agrarische bedrijfswoning door niet-functioneel met het bedrijf verbonden derden te laten bewonen.

Het wetsvoorstel regelt, dat een bedrijfswoning in een bestemmingsplan kan worden bestemd als ‘plattelandswoning’. Voor een ‘plattelandswoning’ gelden dezelfde milieukwaliteitseisen en luchtkwaliteitseisen als voor de agrarische bedrijfswoning, maar niet het vereiste dat bewoning slechts is toegestaan door de agrariër. De betreffende woning kan dus verkocht worden aan een burger, zonder dat dit problemen met het bestemmingsplan of (bestuursrechtelijke) beperkingen voor de bedrijfsvoering oplevert.

Het wetsvoorstel voorziet niet van rechtswege in de omzetting van een (voormalige) agrarische bedrijfswoning in een ‘plattelandswoning’. Dit betekent dat er altijd een besluit van het gemeentebestuur voor nodig is.

Het opstellen van een beleidskader door de gemeente als toetsingskader  voor verzoeken tot omzetten van een agrarische bedrijfswoning in een ‘plattelandswoning’ verdient aanbeveling! Van belang is namelijk dat bij het besluit door de gemeente kan worden onderbouwd, dat ter plaatse van de woning nu, maar ook in de toekomst, een goed woon- en leefklimaat geboden kan worden.

RO Connect kan u helpen bij het formuleren van het beleidskader!