Wat is een goede ruimtelijke onderbouwing

22-08-2013

Als u het voornemen hebt om te bouwen of om een bestaand pand of perceel te gebruiken voor een nieuwe functie, dan kan het zijn dat dit niet past binnen het geldende bestemmingsplan. Om uw voornemen dan toch mogelijk te maken moet een bestemmingsplan- of een projectbesluitprocedure worden doorlopen. Voor een dergelijke procedure is een goede ruimtelijke onderbouwing nodig.  Maar wat is een goede ruimtelijke onderbouwing?

Voorwaarde hiervoor is in ieder geval dat:

 • het (bouw)plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en
 • de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Anders gezegd: De ruimtelijke onderbouwing moet de afwijking van het bestemmingsplan motiveren. U als initiatiefnemer moet daarom de gegevens aanleveren die de gevolgen van de bestemmingsplanafwijking voor de ruimtelijke ordening duidelijk maken.

Wat is een nu goede ruimtelijke onderbouwing?

In een ruimtelijke onderbouwing komt een groot aantal onderwerpen aan de orde. Hoe ingrijpender en omvangrijker uw voornemen, des te uitvoeriger zal de onderbouwing moeten zijn. In het algemeen zal dit afhangen van:

 • de aard en omvang van het project
 • de mate van ingrijpendheid in de ruimtelijke structuur
 • de actualiteit van het (gemeentelijk) ruimtelijk beleid en de      relevantie van het
 • beleid van andere overheden
 • de aanwezige waarden (in de meest brede zin van het woord) en
 • de milieugevolgen.

Het gaat er bij een ruimtelijke onderbouwing dus om

dat u aantoont dat uw plan onder meer:

 • past in het (ruimtelijk) beleid van rijk, provincie en gemeente;
 • in overeenstemming is met milieuwetgeving op het gebied geluidhinder, luchtkwaliteit (stof geur), bedrijven en milieuzonering, bodemkwaliteit, externe veiligheid;
 • geen verstoring betekent van archeologische waarden of voor de leefomgeving van planten en dieren;
 • voldoet aan regels met betrekking tot de waterhuishouding en wateraspecten.

Loopt u met de gedachten om een (bouw)plan te realiseren, laat u goed adviseren!