Wat als een (bouw)plan niet past in het bestemmingsplan?

01-05-2015

In mijn vorige column heb ik uitgelegd wat een bestemmingsplan is en dat een bestemmingsplan bepalend is voor wat er met de ruimte mag gebeuren. Toch zijn er binnen de ruimtelijke ordening nog mogelijkheden om andere wegen te bewandelen om uw plannen te realiseren als ze niet passen in het bestemmingsplan.

Wat als een (bouw)plan niet past in het bestemmingsplan?

Als uw (ver)bouwplan of het door u gewenste gebruik niet past binnen de regels van het bestemmingsplan, heeft de gemeente de mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken of het bestemmingsplan te herzien. Let wel: de gemeente is hiertoe niet verplicht.

Om af te kunnen/mogen wijken van het bestemmingsplan moet u bij de gemeente een vergunning aanvragen. De zogenaamde Omgevingsvergunning.

  • Het bestemmingsplan kan zelf mogelijk maken dat er van het plan wordt afgeweken. We noemen dit de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid.
  • Wanneer er sprake is van een tijdelijk bouwwerk of gebruik, kan tijdelijk van het bestemmingsplan worden afgeweken. Dit kan maximaal 5 jaar. We noemen dit de afwijkingsmogelijkheid voor tijdelijke bouwwerken en/of gebruik
  • Verder hebben we nog de zogenaamde ‘kruimel gevallen’. Hier gaat het om bouwwerken van ondergeschikte planologische betekenis.
  • Tenslotte kennen we nog de mogelijkheid om af te wijken van een bestemmingsplan met een Waboprojectbesluit. Deze mogelijkheid kan worden gebruikt voor afwijkingen van het bestemmingsplan, die ruimtelijk gezien een groter effect hebben. Om medewerkering te kunnen verlenen aan zo’n Waboprojectbesluit moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd, die voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing. Aangetoond moet worden dat de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

====================================================================================================================================

ER ZIJN NOG ANDERE MOGELIJKHEDEN OM UW PLANNEN TE REALISEREN ALS ZE NIET PASSEN IN HET BESTEMMINGSPLAN

=====================================================================================================================================

Wanneer geen van de mogelijkheden kan worden benut om van het bestemmingsplan af te wijken, dan bestaat er voor de gemeente nog de mogelijkheid om het bestemmingsplan (op onderdelen) aan te passen. We noemen dit een bestemmingsplan herzien.

Dit betekent dat voor een bepaald gedeelte van het bestemmingsplan een nieuw plan wordt geschreven, waarbij de bepalingen uit het vorige bestemmingsplan komen te vervallen. Zo’n plan heet ook wel ‘postzegelplan’, omdat het vaak om een kleine oppervlakte gaat.

Het is ook nog mogelijk dat er in een bestemmingsplan zelf de mogelijkheid is opgenomen om het plan te wijzigen. Je ziet dit vaak wanneer bepaalde ontwikkelingen wel passen binnen de visie van de gemeente, naar nog niet helemaal waren uitgewerkt toen het bestemmingsplan werd vastgesteld. Dit noemen we dan weer een wijzigings(bestemmings)plan.

U ziet dat er best veel mogelijkheden zijn om uw (bouw)plannen te realiseren.

 Laat u goed adviseren.