Verruiming planschade

30-05-2013

Verruiming planschade

Door het permanent maken van de Crisis- en herstelwet is het aantal planschadeoorzaken verruimd.

 

Crisis- en herstelwet

In Nederland kennen we de zogenaamde Crisis- en herstelwet.

Deze wet is destijds in het leven geroepen om er voor te zorgen dat tijdens de economische crisis gezonde bedrijven niet omvallen, mensen hun baan behouden en de economische structuur van Nederland sterker wordt.

De Crisis- en herstelwet bevat een aantal tijdelijke (en permanente) maatregelen. Dankzij deze maatregelen worden vergunningprocedures vereenvoudigd, zijn er meer mogelijkheden om beschikbare milieuruimte optimaal te benutten en worden beslistermijnen voor de rechter ingekort. Het gaat om projecten voor duurzame energie, aanleg en onderhoud van wegen, spoorlijnen en waterwegen e.d. Deze wet zou in principe gelden tot 1 januari 2014.

Maar de regering heeft onlangs besloten dat deze Crisis- en herstelwet ook na 1 januari 2014 moet blijven gelden. De wet is dus permanent gemaakt. En met dit permanent maken is ook in een aantal andere wetten iets gewijzigd, onder andere in de Wet ruimtelijke ordening.

 

Gevolgen voor planschade

Een van de veranderingen waar ik u hier op wil wijzen en waar u mee te maken kunt krijgen heeft betrekking op planschade.

In de wet Ruimtelijke ordening is genoemd welke zelfstandige planschadeoorzaken er zijn. Anders gezegd: bij welke ‘planologische maatregelen’ kan er sprake zijn van planschade. Dit was tot nu toe onder andere na een wijziging van een bestemmingsplan.

Het belangrijkste dat nu is gewijzigd, is dat voortaan ook een tweetal omgevingsvergunningen planschade kan veroorzaken. Het gaat dan om wat vroeger de aanlegvergunning en de sloopvergunning heette.

Hiermee is dus een verruiming ontstaan in de mogelijke oorzaken van planschade. Dit wil overigens niet zeggen dat planschade makkelijker geclaimd kan worden, want alle beperkingen (zoals maatschappelijk risico en voorzienbaarheid) zijn gewoon blijven bestaan.

Laat u goed adviseren!