Planschade

07-03-2013

Planschade: Wat betekent dat nou eigenlijk?

Omdat de wereld verandert zal een bestemmingsplan niet eeuwig hetzelfde blijven. Er moet immers weleens een nieuwe weg komen. Of een oud sportveld maakt plaats voor senioren woningen.

Volgens het ‘oude’ bestemmingsplan kon dat allemaal niet, maar de gemeente heeft hier bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan voor gemaakt waarin dit nu wel mogelijk wordt of er is een vergunning verleend met een afwijking van het bestaande bestemmingsplan……….

Wordt u hierdoor benadeeld dan kunt u onder bepaalde voorwaarden van de gemeente een tegemoetkoming krijgen in deze schade (planschade).

Deze schade kan bestaan uit onder andere waardevermindering van uw woning door beperking van het woongenot, beperking van de privacy, beperking van vrij uitzicht of onevenredige verkeers- en parkeerhinder.

Voor de beoordeling van de tegemoetkoming in schade moet de oude en de nieuwe planologische situatie met elkaar worden vergeleken.

Dat wil zeggen: de situatie zoals die op grond van het geldende bestemmingsplan bestaat (of zou kunnen bestaan), moet worden vergeleken met de situatie die is ontstaan (of feitelijk kan ontstaan) als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan of afwijking van het bestemmingsplan. Hierbij is niet de feitelijke situatie van belang, maar datgene dat op grond van het bestemmingsplan maximaal kan worden gerealiseerd, ongeacht of dit ook echt is gebeurd.

Een voorbeeld: achter uw woonhuis geniet u van vrij uitzicht. Volgens het oude bestemmingsplan hadden daar eengezinswoningen gebouwd mogen worden (ook al zijn ze niet gebouwd). Volgens het nieuwe bestemmingsplan mag daar nu een appartementencomplex van vier hoog worden gebouwd. U komt dan alleen in aanmerking voor een vergoeding van het verschil in nadeel door de bouwmogelijkheid van de eengezinswoningen en die van het appartementencomplex van vier hoog. En dus niet vanwege het verdwijnen van uw vrije uitzicht!

Om in aanmerking te komen voor “tegemoetkoming in schade” geldt nog een heel aantal voorwaarden. Het voert te ver om die hier allemaal te behandelen, maar als u denkt hier recht op te hebben, laat u dan goed adviseren.