planschade en voorzienbaarheid

03-04-2013

Planschade en voorzienbaarheid: planschade komt niet voor een tegemoetkoming (vergoeding)  in aanmerking, als de schadeoorzaak voorzienbaar was.

Wat is nu voorzienbaarheid?

 

Actieve risicoaanvaarding

In algemene zin moet de voorzienbaarheid kunnen worden afgeleid uit een openbaar stuk,  waarin de planologische wijziging voldoende concreet gestalte heeft gekregen.

planschade geen uitzicht meerBijvoorbeeld:  Iemand koopt een huis, dat is gelegen in een gebied waarvan in een structuurvisie al is aangegeven dat het in de toekomst gebruikt zal gaan worden voor grootschalige woningbouw, dan is er sprake van (actieve)  risicoaanvaarding door de koper.

 

Passieve risicoaanvaarding

Naast actieve risicoaanvaarding kennen we ook nog de zogenaamde passieve risicoaanvaarding. Hiervan is sprake als een belanghebbende onder het oude planologische regime niet voldoende concrete poging heeft ondernomen om bestaande bouw- of gebruiksmogelijkheden te benutten, hoewel hij kon verwachten dat de bestemming zou gaan veranderen. Deze vorm van risicoaanvaarding is iets minder concreet en staat daardoor vaker ter discussie.

===========================================================================================

BIJ VOORZIENBAARHEID GAAT HET OM WAT EEN REDELIJK DENKEND EN HANDELEND KOPER MAG VERWACHTEN

===========================================================================================

Redelijk denkend en handelend koper

Om te beoordelen of sprake is van voorzienbaarheid wordt gekeken naar het criterium van “de redelijk denkend en handelend koper”.  Dat wil zeggen: als op het moment van de aankoop van de woning voor een redelijk denkend en handelend koper aanleiding bestond om rekening te houden met een verslechtering van de planologische situatie, dan is de planschade voorzienbaar. Deze verslechtering hoeft op dat moment dus nog niet concreet te zijn.

RO Connect is graag uw adviseur!

 

Door:

Onno Truschel,  zelfstandig adviseur op gebied van

ruimtelijke ordening en eigenaar van RO Connect in Heesch.