Planologische vergelijking planschade: Planschade-scan

16-03-2013

RO Connect biedt aan de Planschade-scan voor u te verzorgen. Dit is een beknopte en bondige Planologische vergelijking planschade, om te bepalen of uw planologische situatie is verslechterd. Deze Planschade-scan kan al vanaf 180 euro worden uitgevoerd.

De volgende stappen worden hiervoor doorlopen:

  1. RO Connect verzamelt voor u de benodigde en relevante planologische informatie over uw perceel van het nieuwe bestemmingsplan. U vraagt zelf  het ‘oude bestemmingsplan’ bij de gemeente op.
  2. RO Connect verricht een korte vergelijking van de beide planologische regimes ten einde helder te krijgen of er in uw situatie sprake is van een planologische verslechtering.
  3. U krijgt van RO Connect een bondig overzicht van de planologische vergelijking, voorzien van een conclusie. Op dat moment weet u:
    • of er voor uw perceel sprake is van een planologische verslechtering
    • of het zinvol is een planschadetraject op te starten.*

* RO Connect doet op dit moment geen uitspraak over de daadwerkelijke waardedaling van uw woning. Het betreft dus een planologische vergelijking, die de basis kan dienen voor het planschadetraject, waar de taxatie/waardebepaling een onderdeel van is.

Toelichting planschade-scan

Omdat de wereld verandert zal een bestemmingsplan niet eeuwig hetzelfde blijven.

Er moet immers wel eens een nieuwe weg komen of nieuwe woningen worden gebouwd op dat open stuk agrarische grond.

Volgens het bestemmingsplan kon dat allemaal niet, maar de gemeente heeft hier bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan voor gemaakt waarin dit nu wel mogelijk wordt.

Voordat de gemeente zo’n bestemmingsplan vaststelt weegt zij alle belangen heel zorgvuldig af. Toch kan het zijn dat u wordt benadeeld (schade lijdt) door dat nieuwe bestemmingsplan. planologische vergelijking planschade: planschade-scanDeze schade kan ontstaan doordat er in uw directe omgeving iets verandert, waardoor uw uitzicht vermindert of u in uw privacy wordt aangetast.

Ook kan het zijn dat u als eigenaar rechtstreeks door een nieuw bestemmingsplan wordt getroffen, doordat bouwmogelijkheden gedeeltelijk of geheel vervallen.

In beide gevallen kàn er sprake zijn van waardevermindering van uw onroerend goed. We noemen dit planschade.

 

Planologische vergelijking

Voor de beoordeling of u inderdaad planschade lijdt, moet de oude en de nieuwe planologische situatie met elkaar worden vergeleken. Dat wil zeggen: de situatie zoals die op grond van het oude bestemmingsplan bestond (of zou kunnen bestaan), moet vergeleken worden met de situatie die is ontstaan (of kan ontstaan).

Hierbij is niet de feitelijke situatie van belang, maar datgene dat op grond van het bestemmingsplan maximaal kan worden gerealiseerd, ongeacht of dit ook echt is gebeurd.

Deze planologische vergelijking is dus de eerste stap om te weten of u wellicht planschade lijdt: Als u niet in een planologisch nadeliger situatie bent gekomen, is een verdere procedure niet zinvol. Is uw planologische situatie wel verslechterd, dan kunt u overwegen om het planschadetraject in te gaan.

 

Het vervolg

Op dat moment zullen meerdere voorwaarden gecheckt moeten worden, waaronder:

  • Leidt de planologische verslechtering tot een waardedaling van uw onroerend goed
  • Heeft u de planologische verslechtering kunnen voorzien
  • Is er sprake van maatschappelijk risico

Tenslotte zal er een verzoek om tegemoetkoming planschade moeten worden opgesteld. De planologische vergelijking en de waardebepaling dienen hiervoor als input.

 

RO Connect is graag uw adviseur in dit traject!