normaal maatschappelijk risico planschade

27-06-2013

Ik heb in mijn column al een aantal keren aandacht besteed aan planschade. U weet inmiddels dat aan een heel aantal voorwaarden voldaan moet worden, wil je met succes een tegemoetkoming in planschade kunnen aanvragen.

Een aspect dat vaak onderwerp van discussie is en ook regelmatig aan de rechter wordt voorgelegd ter beoordeling, is de term “normaal maatschappelijk risico”.

 

In de lijn der verwachting

In de rechtspraak is hier inmiddels een lijn voor uitgezet: de vraag of schade tot het normale maatschappelijke risico behoort, moet beantwoord worden “met in achtneming van alle van belang zijnde omstandigheden van het geval” en er moet worden gekeken of de planologische ontwikkeling “in de lijn der verwachtingen lag”.

 

Een voorbeeld

Ik zal proberen het aan de hand van een voorbeeld te verduidelijken. Stel het volgende:
Er wordt een bestemmingsplan opgesteld om het bouwen van een woning mogelijk te maken op een locatie waar voorheen geen woningbouw mogelijk was. In de directe omgeving van de locatie is uitsluitend sprake van percelen met een woonbestemming.

gebouw op tekeningHet bouwplan voegt zich dus goed in het karakter van de buurt. De ontwikkeling sluit goed aan op de plaatselijke situatie.

De afmetingen van de woning zullen ter plaatse geen grote aantasting betekenen van de bestaande stedenbouwkundige structuur en van het woonklimaat.

Bovendien is inbreiding van woningen in een bestaande woonkern een normale maatschappelijke ontwikkeling.

 

De conclusie

Onder deze omstandigheden ligt de planologische wijziging (dus het bestemmingsplan dat de bouw van de nieuwe woning mogelijk maakt) in de lijn der verwachtingen.

De eventuele gestelde schade zal in een dergelijk geval binnen het normale maatschappelijke risico vallen, ook al was er niet eerder een concreet beleidsvoornemen.

Laat u goed adviseren!