Houd uzelf op de hoogte!

20-09-2013

Ik hoor nog al eens dat mensen verontwaardigd zijn, als de gemeente hen niet persoonlijk op de hoogte heeft gesteld van een nieuw bestemmingsplan.

Een begrijpelijke reactie voor de persoon in kwestie. Maar afgezien van het feit dat dit voor de gemeente niet is te doen (een bestemmingsplan beslaat meestal een groter gebied en hierdoor is een groot aantal bewoners bij dit bestemmingsplan betrokken), bestaat hiervoor ook geen wettelijke plicht. Zelfs niet als er in het voortraject regelmatig contact is geweest tussen een belanghebbende en de gemeente. Houd uzelf op de hoogte!

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Op 4 september 2013 heeft de rechter hier een duidelijke uitspraak over gedaan. Het ging in deze zaak over het volgende:

Een belanghebbende was al sinds 2008 met de gemeente in gesprek over de verkoop van een perceel aan hem. Bij deze besprekingen heeft de belanghebbende de gemeente gevraagd om hem op de hoogte te houden van een eventuele planologische procedure voor dat perceel.

Op enig moment heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd, zonder dit (van te voren) aan deze belanghebbende door te geven. Gevolg was dat de belanghebbende uiteindelijk te laat was met het indienen van een zienswijze (bezwaarschrift) tegen dit bestemmingsplan. De belanghebbende was van mening dat de gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld door hem hiervan niet in kennis te stellen.

De rechter

De rechter had een andere mening: In de Wet (ruimtelijke ordening) staat nergens dat de gemeente verplicht is om eventuele belanghebbenden persoonlijk in kennis te stellen van het feit dat er een ontwerpbestemmingsplan is opgesteld en ter inzage wordt gelegd. Regelmatig contact over een mogelijke verkoop van een perceel is geen omstandigheid, die met zich meebrengt dat een gemeente tóch verplicht zou zijn om een belanghebbende persoonlijk in kennis te stellen van de voorbereiding van een bestemmingsplan.

Houd uzelf op de hoogte

Belanghebbenden moeten zelf ruimtelijke ontwikkelingen èn de publicaties hierover door de gemeente in de gaten houden, aldus de rechter.