Een nieuwe wet: de Omgevingswet

03-07-2014

U hebt het misschien al wel gehoord. Er is een nieuwe wet in de maak voor de ruimtelijke ordening: de Omgevingswet.

De invoering van deze Omgevingswet is de grootste wetgevingsoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Omgevingsrecht is nu verspreid over meer dan zestig wetten, honderd Algemene Maatregelen van Bestuur en honderden ministeriële regelingen. De bedoeling is dat dit allemaal gebundeld wordt in een nieuwe wet: de Omgevingswet.

Iedereen gaat het merken

Iedereen gaat hier straks mee te maken krijgen: overheid, bedrijfsleven èn burgers. Ik ga in deze column kort in op een aantal gevolgen. Een aantal algemene uitgangspunten van de Omgevinsgwet is: minder regels in de ruimtelijke ordening, grotere keuzevrijheid voor burgers en ondernemers, meer duidelijkheid en gebruiksgemak door de ‘een-loket-gedachte’ en kortere procedures.

 Misschien wel de meest fundamentele wijziging door de Omgevingswet is dat de verantwoordelijkheid voor de inrichting van de omgeving wordt teruggelegd naar de samenleving. Naar u en mij dus. Centrale gedachte hierbij is, dat iedereen wordt geacht de zorg voor de levensomgeving in acht te nemen bij initiatieven en activiteiten.  Als die leefomgeving in gevaar dreigt te komen, moeten er maatregelen worden genomen om dit te voorkomen.

Van nee, tenzij naar ja, mits

Met de Omgevingswet gaan we naar een cultuur van ‘Ja, mits’ in plaats van ‘Nee, tenzij’. Een positievere insteek dus, die meer kansen moet gaan bieden voor ruimtelijke initiatieven.

De algemene verwachting of in ieder geval de hoop is dat burgers, bedrijven en overheden volop gebruik zullen gaan maken van de mogelijkheden van de Omgevingswet. Burgers en bedrijven door het ontplooien van initiatieven en activiteiten. Overheden door het ontwikkelen van omgevingsbeleid dat openstaat voor die initiatieven.

De komende tijd zal ik bij een aantal onderwerpen van de Omgevingswet wat uitgebreider stilstaan.

 Laat u goed adviseren.