Een bestemmingsplan aanpassen

02-05-2013

Een bestemmingsplan aanpassen

De gemeenteraad moet volgens de wet (Wet ruimtelijke ordening) elke tien jaar voor het grondgebied van de gemeente bestemmingsplannen vaststellen. De raad kan ook op eigen initiatief een bestemmingsplan opstellen of herzien. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij verandering van beleid. Maar ook ú, als burger of bedrijf, kan de gemeente verzoeken een bestemmingsplan op te stellen.

 

Aanvraag indienen bij gemeente

Als u een (bouw)plan wilt realiseren of een activiteit wilt ondernemen die niet past binnen het geldende bestemmingsplan, kan het nodig zijn om het bestemmingsplan te herzien. U kunt hiervoor dan een aanvraag indienen bij de gemeente.

 

Goede ruimtelijke onderbouwing

Een officiële aanvraag voor een bestemmingsplanherziening moet vergezeld gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing. In zo’n onderbouwing gaat u in op het relevante beleid. Daarnaast moet u onderzoek doen naar relevante omgevingsfactoren en wet- en regelgeving die op uw plan van toepassing zijn. Al met al een heleboel aspecten waarop ingegaan moet worden.

Tegen een afwijzing door de gemeenteraad van uw aanvraag om een bestemmingsplan op te stellen, staat bezwaar en beroep open.

=========================================================================================

MET EEN PRINCIPEVERZOEK KUNT U INFORMEEL  AFTASTEN OF GEMEENTE AAN UW PLAN WILT MEEWERKEN

=========================================================================================

Principeverzoek

Als u wilt weten of de gemeente bereid is om mee te werken aan uw plan, kunt u beter uw plan eerst  in de vorm van een principeverzoek aan het college van Burgemeester en Wethouders voorleggen.

Een principeverzoek is bedoeld om af te tasten wat het college van Burgemeester en Wethouders van uw plan vindt. Aan de hand van een principeverzoek bepaalt het college of het al dan niet het bereid is om de planologische procedure op te starten, die nodig is om medewerking te verlenen aan uw plan.

De achterliggende gedachte is dat u op informele wijze en zonder al te veel kosten te maken kunt informeren, of de gemeente mee wil werken aan uw plan.

Tegen een principebesluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Laat u goed adviseren!

ROconnect_logo

     

 

 

 

onno@roconnect.nl

www.roconnect.nl