De Wet Plattelandswoningen treedt op 1 januari 2013 in werking!

27-12-2012

We kennen in Nederland sinds de zomer een nieuwe wet. In de ‘volksmond’ heet deze wet de Wet Plattelandswoningen. De wet is al aangenomen door de Tweede kamer,   de Eerste kamer heeft hem goedgekeurd en hij zal met ingang van 1 januari 2013 in werking treden

Probleemschets

Het komt geregeld voor dat stoppende agrariërs hun bedrijf willen verkopen en zelf in de voormalige bedrijfswoning willen blijven wonen. Ook zie je regelmatig, dat de woning los van het bedrijf wordt verkocht aan personen die niet meer functioneel aan het bedrijf zijn gebonden. In beide gevallen is dan sprake van burgerbewoning van de voormalige agrarische bedrijfswoning. Dit is dan in strijd met het bestemmingsplan en deze bewoner loopt het risico de woning te moeten verlaten.

Wet Plattelandswoningen

De oplossing

Kort gezegd komt het er op neer dat niet langer de feitelijke situatie (dus of een burger in de bedrijfswoning woont) bepalend is, maar hoe dit in het bestemmingsplan is geregeld.

Met de nieuwe wet wordt de mogelijkheid geboden om aan een dergelijke ‘plattelandswoning’ ruimere bewoningsmogelijkheden toe te kennen.  De agrarische bedrijfswoning kan als ‘agrarische bedrijfswoning’ bestemd blijven, maar in de regels wordt dan opgenomen, dat deze ‘plattelandswoning’ bewoond mag worden door iemand die geen functionele binding heeft met het nabijgelegen agrarisch bedrijf.

Door de nieuwe wet gebeurt dit allemaal niet vanzelf: de gemeente moet hiervoor het besluit nemen om het bestemmingsplan aan te passen. Maar een particulier kan hier wel een verzoek voor indienen.