De gemeente kan van een bestemmingsplan afwijken

05-03-2014

Stelt u zich eens voor: U heeft plannen zitten maken voor een andere functie/activiteit in het pand dat u bezit, of u hebt een mooie locatie op het oog voor uw (bedrijfsmatige) activiteiten. U checkt het bestemmingsplan en dan blijken uw plannen niet te passen………. Dit is niet ondenkbaar. Het bestemmingsplan legt nu eenmaal vast wat er met de ruimte mag gebeuren. Maar, de gemeente kan van een bestemmingsplan afwijken.

Gemeente kan van bestemmingsplan afwijken

Als uw (bouw)plan of het door u gewenste gebruik niet past binnen de regels van het bestemmingsplan, heeft de gemeente de mogelijkheid om van dat bestemmingsplan af te wijken of om het bestemmingsplan te herzien. Voor alle duidelijkheid: het is een mogelijkheid, geen plicht! Per verzoek wordt een afweging gemaakt.

De mogelijkheden

We kennen in Nederland verschillende mogelijkheden om van een bestemmingsplan af te wijken. U dient hiertoe een vergunning aan te vragen. De Omgevingsvergunning:

Allereerst kan het zo zijn, dat in het bestemmingsplan zelf is geregeld, dat er van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. We noemen dit de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid.

Ook kan het zo zijn dat u een bouwwerk dat niet past in het bestemmingsplan tijdelijk nodig heeft of een bestaand gebouw tijdelijk wilt gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. We noemen dit de afwijkingsmogelijkheid voor tijdelijke bouwwerken en/of tijdelijk gebruik. Dit kan voor een periode van maximaal 5 jaren.

Verder kennen we nog de zogenaamde ‘kruimelgevallen’. Het gaat hier om bouwwerken van ondergeschikte planologische betekenis. Dit zijn bijvoorbeeld bepaalde bijgebouwen, dakkapellen, nutsvoorzieningen en antenne-installaties.

De laatste afwijkingsmogelijkheid is wat ik noem het Wabo-projectbesluit. Deze mogelijkheid kan worden gebruikt voor alle gevallen die niet met toepassing van de voorgaande afwijkingsmogelijkheden kunnen worden gerealiseerd. Het gaat hierbij dan om afwijkingen die ruimtelijk gezien een groter effect hebben op de omgeving. Om medewerking te kunnen verlenen aan zo’n afwijkingsmogelijkheid moet een Omgevingsvergunning worden aangevraagd, die voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing. Hierin moet de invloed van het project op diverse omgevingsaspecten (zoals milieu, verkeer en parkeren) worden behandeld. Aangetoond moet worden dat de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Naast deze afwijkingsmogelijkheden bestaat voor de gemeente ook nog de mogelijkheid om niet af te wijken van een bestemmingsplan, maar om het bestemmingsplan voor het concrete (bouw)plan zelf aan te passen.

We noemen dit een herziening van het bestemmingsplan. Omdat deze herziening dan betrekking heeft op een afzonderlijk perceel wordt zo’n herziening ook wel ‘postzegelplan’ genoemd.

U ziet: mogelijkheden genoeg om uw (bouw)plan te realiseren.


Laat u goed adviseren.