Curriculum Vitae

PERSONALIA

Naam: Truschel

Voornaam: Onno

Geslacht: mannelijk

Geboortejaar: 1964

Nationaliteit: Nederlandse

Burgerlijke staat: getrouwd

Adres: Graafsebaan 31, 5384RS HEESCH

Tel. nr. privé: 0412-453112

Tel. nr. zakelijk: 06-29099005

Email privé:  oj.truschel@gmail.com

Email zakelijk:  onno@roconnect.nl

Website: www.roconnect.nl

 

===================================================================================================

Huidig 

Eigenaar RO Connect (ZZP)    April 2012-heden

Bureau voor ruimtelijke ordening

ROconnect logo

 

 

 

 

 

Voor bestemmingsplannen/ruimtelijke plannen/procesbegeleiding ruimtelijke plannen/interim (o.a. beleidsmedewerker en afdelingshoofd RO)/planschade/inspraakreacties/zienswijzen

Na 22 jaar bij diverse werkgevers (zowel gemeenten als adviesbureau) in verschillende functies te hebben gewerkt binnen de ruimtelijke ordening, heb ik nu gekozen voor het zelfstandig adviseurschap.

Op deze wijze kan ik maximaal invulling geven aan datgene dat ik als professional werkelijk belangrijk vind en wat ik waarschijnlijk met u deel: kwaliteit door verder te kijken, persoonlijk door echt in de relatie te investeren, servicegerichtheid door ook ongevraagd relevante adviezen en diensten aan te bieden en ontzorgen door een proactieve houding.

April 2012-heden (RO Connect)

 • Diverse planschadetrajecten
 • Voor verschillende particulieren begeleiden van inspraakreacties, zienswijzen, beroepschriften en planologisch/juridisch advies
 • Voor verschillende particulieren opstellen van ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplannen
 • Adviseur voor ruimtelijk proces van een groot bedrijf (MSD Animal Health Boxmeer)
 • Adviseur van lokale bedrijven in bestemmingsplanproces en opstellen bestemmingsplannen
 • Adviseur voor makelaars (diverse planologisch/juridische zaken)
 • Advisering Rabobank in ruimtelijke aspecten en begeleiding in procedure
 • Tekstschrijver (SEO-teksten) voor website van web-shops
 • Als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening (buitengebied) gedetacheerd bij de gemeente Sint Anthonis (15-9-2015/01-09-2016)
 • Als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening gedetacheerd bij de gemeente De Bilt (1-10-2016/1-10-2017)
 • Als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening gedetacheerd bij de gemeente Woudrichem (1-10 2017/1-12-2018)
 • Als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening gedetacheerd bij de gemeente Vught (1-12-2018/1-10-2021)
 • Als planjurist binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Oss (1-10-2021/heden)

============================================================================================

WERKGEVERS/ERVARING

 

WITPAARD/ARCADIS                          2006-maart 2012

Diverse functies, waaronder Senior Adviseur/commercieel manager, Directeur Witpaard (onderdeel van Arcadis) en Hoofd Adviesgroep

Ruimtelijke Plannen, projectleider buitengebied

In de functie van Hoofd adviesgroep Ruimtelijke Plannen  gaf ik leiding aan circa 65 personen, verdeeld over 2 locaties (Zwolle en Maastricht).

 

WITPAARD (locatie Zwolle) was een zelfstandig Label in de markt (stedenbouwkundig adviseurs), maar maakte onderdeel uit van ARCADIS

en vormde samen met de medewerkers in Maastricht de Adviesgroep Ruimtelijke Plannen. 

Naast de algemene (eind)verantwoordelijkheid als manager, had ik vooral een coachende rol. Zowel in de projecten als in de lijn.

Ik was sparringpartner voor het team en het management.

Daarnaast opereerde ik als Senior adviseur ruimtelijke plannen, met als speciale aandacht het buitengebied en jurist/projectleider van

integrale ruimtelijke projecten.

 

BRO 1995-2006

Adviesgroepmanager Integrale Ruimtelijke Planvorming      2003 – 2006

In deze functie gaf ik leiding aan circa 30 specialisten die vanuit hun eigen discipline werken aan de totstandkoming

van alle soorten ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, structuur visies, welstandsbeleidsplannen etc.), zowel in landelijk als in

stedelijk gebied.

Naast mijn rol als lijnmanager, vervulde ik de rol als coach en klankbord voor de adviesgroep; kortom een meewerkend voorman .

Bovendien werkte ik zelf als jurist en projectleider voor de grotere integrale Ruimtelijke Plannen

 

Adviesgroepmanager Landelijk Gebied      1998 – 2003

In deze functie gaf ik leiding aan 7 specialisten die actief waren in het landelijk gebied. We maakten bestemmingsplannen,

Structuurvisies, Dorpsontwikkelingsplannen en thema-visies op Gebied van plattelandsontwikkeling, recreatie en landbouw

Daarnaast had ik vanuit mijn senioriteit de rol als klankbord en Sparringpartner in de ‘zwaardere’ projecten maar ook in de

zogenaamde ‘meester-gezel-relatie’ met een aantal junioren.

Gedurende deze periode ben ik bovendien actief geweest als Jurist en projectleider van diverse projecten.

 

Projectleider/jurist Landelijk Gebied      1995 – 1998

In deze functie was ik actief als inhoudelijk jurist voor bestemmingsplannen buitengebied. Daarnaast was ik

projectleider voor bestemmingsplannen buitengebied en de zogenaamde Kadernota’s buitengebied voor afzonderlijke maar

ook samenwerkende gemeenten en Handhavingstrajecten.

 

GEMEENTE KERKWIJK 1991-1995

Waarnemend hoofd Afdeling Algemene Zaken     1993-1995

 

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening/Volkshuisvesting      1991-1993

In deze functie hield ik mij bezig met alle voorkomende werkzaamheden van een afdeling Ruimtelijke Ordening/Volkshuisvesting:

Bestemmingsplannen, Stads- en Dorpsvernieuwing, Monumenten, Regeling Geldelijke steun Huisvesting gehandicapten, Contingentering

Woningbouw etc.

Daarnaast secretaris van de Monumentencommissie en vertegenwoordigde ik de gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures.

 

GEMEENTE BOXMEER 1990-1991

Medewerker Bouwzaken/Volkshuisvesting      1990 – 1991

In deze functie hield ik mij bezig met alle voorkomende werkzaamheden Van een afdeling Ruimtelijke Ordening/Volkshuisvesting:

Bestemmingsplannen, Stads- en Dorpsvernieuwing, Monumenten, Regeling Geldelijke steun Huisvesting gehandicapten, Contingentering

Woningbouw etc.

 

STREEKGEWEST BRABANT NOORD OOST 1989-1990

Medewerker afdeling Milieu      1989 – 1990

Bij het Streekgewest Brabant-Noordoost heb ik me bezig gehouden Met het opstellen van een Milieuverordening voor de 27 samenwerkende

Gemeenten.

 

OPLEIDING

Katholieke Universiteit Nijmegen       1983 – 1989

Nederlands Recht

 • Ruimtelijk Ordeningsrecht
 • Milieurecht
 • Verzekeringsrecht
 • Agrarisch Recht

Diverse trainingen

 • Interne opleidingsprogramma’s diverse werkgevers (waar onder “Begrijpelijk schrijven”, “Spreektechniek en Performance” Leiderschapstraining” etc.)
 • Projectmatig werken
 • Management voor non-profit organisaties” van ISW Opleidingen
 • Moverend leiderschap” van Moverum
 • Cursus “Mediation/conflictbemiddeling” van CIVAS  (loopt)

 Kernbegrippen

 • Ruimtelijke Ordening; planologie/juridisch
 • Adviseur
 • Gemeentelijk/Intergemeentelijk
 • Bestuurlijk gevoel
 • Bestemmingsplannen (met name landelijk gebied, recreatie) voor diverse gemeenten in Brabant, Limburg, Gelderland en Utrecht)
 • Projectleiding
 • Procesbegeleiding
 • Draagvlak
 • Lijn-/People management
 • Coach
 • Commerciële aspecten
 • Samenwerking/verbinding
 • Communicatie
 • Ondernemen
 • Loyaal
 • Doorzetter

 

PROJECTENOVERZICHT

April 2012-heden (RO Connect)

 • Diverse planschadetrajecten
 • Voor verschillende particulieren begeleiden van inspraakreacties, zienswijzen, beroepschriften en planologisch/juridisch advies
 • Voor verschillende particulieren opstellen van ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplannen
 • Adviseur voor ruimtelijk proces van een groot bedrijf (MSD Animal Health Boxmeer)
 • Adviseur van lokale bedrijven in bestemmingsplanproces en opstellen bestemmingsplannen
 • Adviseur voor makelaars (diverse planologisch/juridische zaken)
 • Advisering Rabobank in ruimtelijke aspecten en begeleiding in procedure
 • Tekstschrijver (SEO-teksten) voor website van web-shops
 • Als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening (buitengebied) gedetacheerd bij de gemeente Sint Anthonis (15-9-2015/01-09-2016)
 • Als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening gedetacheerd bij de gemeente De Bilt (1-10-2016/1-10-2017)
 • Als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening gedetacheerd bij de gemeente Woudrichem (1-10 2017/1-12-2018)
 • Als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening gedetacheerd bij de gemeente Vught (1-12-2018-heden)

2006- maart 2012 (WITPAARD/ARCADIS)

Gemeente Haaksbergen:

Bestemmingsplan Buitengebied:

zowel inhoudelijk als financieel verantwoordelijk voor eindresultaat, participatie in werkgroep, stuurgroep en

klankbordgroep, presentatie aan raad e.d.

 

Gemeente Deventer/Raalte/Olst-Wijhe:

Procesmanager van de Landschapspontwikkelingsplannen en Bestemmingsplannen Buitengebied van de drie gemeenten:

Zowel inhoudelijk als financieel verantwoordelijk voor de afstemming van de drie gemeenten onderling en tussen de

planfiguren, voorzitter Werkgroep, bewonersbijeenkomsten, presentaties in raad e.d.

 

Gemeente Bernheze:

Bestemmingsplan Buitengebied:

In 2010 lag er een conceptontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Bernheze. Het college had

destijds besloten het conceptontwerp bestemmingsplan buitengebied ter advisering voor te leggen aan de raadscommissie Ruimtelijke Zaken.

Deze behandeling had tot doel om de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van zienswijzen te accorderen.

De advisering en opmerkingen van de commissie, de ontwikkelingen en besluitvorming daarna, het feit dat de gemeente op een aantal

belangrijke punten beleid had vastgesteld of verder ontwikkeld en het voortschrijdende inzicht op grond van nieuwe feiten en ontwikkelingen,

leidde er toe dat het opgestelde conceptontwerpplan moest worden aangepast voordat het ter visie kan worden gelegd als ontwerpbestemmingsplan.  Ik was projectleider van dit project.

 

Gemeente Oirschot:

Plan van aanpak doorstart bestemmingsplan

Door de gemeente Oirschot was een conserverend bestemmingsplan buitengebied (fase 1) opgesteld; vastgesteld september 2010. Mogelijke/gewenste ontwikkelingen waren in dit plan niet meegenomen.  De bedoeling was dat de gemeente de ontwikkelingscomponent

juridisch planologisch zou regelen in fase 2 van het bestemmingsplan buitengebied. Mij is  gevraagd een Plan van aanpak/Startnotitie op te stellen voor de aanpak van deze Fase 2. Ik was hier projectleider van.  Deze startnotitie ging in op hoe fase 2 van het bestemmingsplan

Buitengebied kon worden opgepakt. Belangrijk was om zowel ambtelijk als bestuurlijk draagvlak te krijgen voor de aanpak/startnotitie.

 

1995-2003 (BRO)

Gemeente Maasbree:

Kadernota buitengebied (structuurvisie voor buitengebied tbv Bestemmingsplan buitengebied (jurist)

Bestemmingsplan Buitengebied: jurist en projectleider, voorzitter werkgroep, deelname aan stuurgroep, Klankbordgroep, informatieavonden,

raadspresentaties e.d.

Bestemmingsplan “Militair oefenterrein Crayelheide” (jurist)

Bestemmingsplan recreatiepark Breebronne (jurist)

Bestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Siberië” (jurist en projectleider)

 

Gemeente Sevenum:

Kadernota buitengebied (jurist)

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist en projectleider)

Bestemmingsplan Park de Peelbergen (projectleider)

 

Gemeente Horst (aan de Maas):

Kadernota Buitengebied (jurist)

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist en projectleider)

Peelbergen (jurist)

Partiële herzieningen (jurist en projectleider)

Wijzigingsplannen (jurist en projectleider)

 

Gemeente Arcen en Velden

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist en projectleider)

Rood voor Groenproject “Schandelose Heide” (nieuw landgoed) (jurist en projectleider)

 

Gemeente Werkendam:

Visie Buitengebied (Beleidsemotietraject) (jurist en projectleider)

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist en projectleider)

Bestemmingsplan “Noordwaard”(natuurontwikkeling) (jurist)

 

Gemeente De Ronde Venen:

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist en projectleider)

Convenantentraject (jurist en projectleider)

 

Gemeente Landerd:

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist)

 

Gemeente Sint Anthonis:

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist en projectleider)

 

Gemeente Boxmeer:

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist en projectleider)

 

Gemeente Boekel:

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist)

 

Gemeente Uden:

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist en projectleider)

 

Gemeente Veghel:

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist en projectleider)

 

Gemeente Meijel:

Visie Buitengebied (jurist en projectleider)

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist en projectleider)

 

Gemeente Beek:

Handhavings Uitvoeringsprogamma (projectleider)

 

Gemeente Alkemade:

Paraplunota Buitengebied (projectleider en jurist)

Handhavingsuitvoeringsprogamma (projectleider en jurist)

 

Gemeente Schouwen-Duiveland:

Bestemmingsplan Buitengebied (projectleider)

 

Gemeente Rucphen:

Kadernota Buitengebied (jurist)

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist)

 

Gemeente Son en Breugel:

Bestemmingsplan Bosgebied West (golfbaan) (jurist en projectleider)

 

Gemeente Alphen en Riel:

Correctieve herziening Buitengebied (jurist)

 

Gemeente Sint Michielsgestel:

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist)

 

Gemeente Kerkwijk:

Bestemmingsplan “Gameren-Dorp”.

Bestemmingsplan “Bruchem-Dorp”

 

OVERIG:

 • Ik heb een aantal jaren de module “Aanlegvergunningenstelsel” op de Universiteit van Amsterdam verzorgd
 • Ik heb gastcolleges gegeven op de Hogeschool Windesheim Zwolle (waaronder “Ontwikkelingen in het landelijk gebied” en “Kwaliteit in het landelijk gebied”.)
 • Ik heb een tweedaagse cursus verzorgd van Geoplan “Bouwen in het Buitengebied” (tevens cursusleider)
 • Ik ben gastspreker geweest op symposium van Atelier Overijssel over Kwaliteit in het Landelijk Gebied