Column MooiBernhezeKrant; planschade

08-10-2012

Column MooiBernhezeKrant; planschade

In deze rubriek heb ik al eens eerder aandacht besteed aan ‘planschade’. Dat heeft de nodige reacties,  maar ook vragen opgeroepen. Daarom zal ik in deze column nog een keer stil staan bij het fenomeen planschade. En dan met name bij de verschillende soorten planschade.

Voor alle duidelijkheid: planschade is de schade die een eigenaar van grond of gebouwen lijdt door planologische wijzigingen. Je kunt hierbij denken aan een nieuw bestemmingsplan of een omgevingsvergunning.

Er zijn 2 soorten schades, die onder het begrip planschade vallen. Allereerst is er de waardevermindering. Hiervan is sprake als uw woning minder waard wordt door planologische wijzigingen. Daarnaast is er de inkomensderving. Hier spreken we van als bijvoorbeeld geheel volgens het nieuwe bestemmingsplan de weg die langs uw winkel loopt wordt afgesloten, waardoor uw klanten u moeilijker kunnen bereiken en uw omzet daalt.

========================================================================================

Als vaststaat dat u planschade lijdt, kan u recht hebben op een tegemoetkoming in die schade.

========================================================================================

Verder kan er ook onderscheid worden gemaakt tussen directe en indirecte planschade:

U als eigenaar van een stuk grond kan rechtstreeks door een nieuw bestemmingsplan worden getroffen, bijvoorbeeld door het geheel of gedeeltelijk vervallen van bouwmogelijkheden. Het meest sprekende voorbeeld is dat u een perceel in eigendom heeft waarop u een woning mag bouwen en het bestemmingsplan wijzigt, waardoor u dat niet meer mag. Uw grond wordt dan minder waard en u lijdt dus schade. Dit wordt directe schade genoemd.

Schade kan zich ook voordoen omdat er in de directe omgeving iets verandert. Bijvoorbeeld: volgens een nieuw bestemmingsplan wijzigt de bestemming van percelen naast u waardoor een ontwikkeling mogelijk wordt die voor u schade veroorzaakt. Dit kan verminderd uitzicht zijn, maar ook stankoverlast van een bedrijf of geluidoverlast van een nieuwe weg. Dit noemen we indirecte planschade.

Als vaststaat dat u planschade lijdt, kan u recht hebben op een tegemoetkoming in die schade.  Ik zeg ‘kan’, want soms heeft u sowieso geen recht op vergoeding.  Dit is bijvoorbeeld het geval als de schade voorzienbaar was: dus als de nieuwe planologische ontwikkeling al bekend was voordat u de woning kocht. Ook moet u er rekening mee houden, dat niet alle schade door de gemeente wordt vergoed. We kennen namelijk ook bij planschade een  ‘eigen risico’ van tenminste 2%.

Al met al mogelijkheden op tegemoetkoming in planschade. RO Connect is u graag van dienst bij de advisering over planschade.