Bestaand gebruik voortzetten?

01-05-2014

U hebt een stuk grond of gebouw in gebruik en er wordt een nieuw bestemmingsplan door de gemeente vastgesteld. Dat gebruik paste in het oude bestemmingsplan, maar niet in het nieuwe plan. Wat nu? Bestaand gebruik voortzetten?

Overgangsrecht

We hebben het dan over ‘overgangsrecht’. Overgangsrecht wil zeggen, dat het gebruik van grond en bouwwerken, dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan èn hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

Overgangsrecht heeft 2 redenen: het is bedoeld om uw bestaande rechten te beschermen en om gebruik dat niet past in een bestemmingsplan te laten verdwijnen. Hierbij moet worden opgemerkt, dat illegaal gebruik van gronden en gebouwen is uitgesloten van de beschermende werking van het overgangsrecht.

Verder geldt bij het overgangsrecht, dat als het bestaande gebruik langer dan 1 jaar wordt onderbroken, het verboden is dit gebruik daarna weer te hervatten. Het overgangsrecht is na die periode van 1 jaar dus ‘uitgewerkt’. Het gebruik mag bovendien alleen wijzigen, als daarmee de afwijking van het bestemmingsplan niet wordt vergroot.

Bestaand legaal gebruik

Doordat overgangsrecht uitsluitend van toepassing kan zijn op bestaand legaat gebruik, hoeft er voor bestaand illegaal gebruik door de gemeente in het bestemmingsplan eigenlijk niets geregeld te worden. Maar….. als niet aannemelijk is dat de gemeente handhavend zal gaan optreden tegen deze vorm van gebruik, kan gekozen worden voor een zogenaamde ‘uitsterfregeling’.

Uitsterfregeling

Een uitsterfregeling is een bijzondere vorm van positief bestemmen is, waarbij beëindigd gebruik niet op nieuw mag aanvangen. Een uitsterfregeling verschilt van een ‘normale’ overgangsrechtelijke bepaling waarbij het gebruik wordt wegbestemd.

Persoonsgebonden overgangsrecht

Tenslotte kennen we ook nog het ‘persoonsgebonden overgangsrecht’. Persoonsgebonden overgangsrecht kan worden toegepast, in het geval waarin het bestaande gebruik al in het oude bestemmingsplan onder het overgangsrecht viel, het positief bestemmen van dat gebruik naar het oordeel van de gemeenteraad niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, maar de gemeenteraad ook geen aanleiding ziet actief over te gaan tot beëindiging van het gebruik (door bijvoorbeeld aankoop of onteigening).

U ziet: Er zijn nogal wat mogelijkheden om bestaand legaal gebruik onder een nieuw bestemmingsplan voort te zetten.

Laat u goed adviseren.