Wijzigen van een bestemmingsplan blijft een afweging

17-10-2013

In sommige bestemmingsplannen is een zogenaamde wijzigingsbevoegdheid opgenomen. In het plan staat dan omschreven dat een bepaalde bestemming door Burgemeester en Wethouders mag worden gewijzigd in een andere bestemming.  Aan de mogelijkheid om de bestemming te wijzigen zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn opgenomen bij de omschrijving van de wijzigingsmogelijkheden in het bestemmingsplan. Maar wijzigen van een bestemmingsplan blijft een afweging.

 

Bevoegdheid

Met het bestaan van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan mag de aanvaardbaarheid van de nieuwe bestemming binnen het gebied in beginsel als een gegeven worden beschouwd. Voorwaarde is dat wordt voldaan aan de bij het bestemmingsplan gestelde wijzigingsvoorwaarden. Dit neemt echter niet weg dat het bij het vaststellen van een wijzigingsplan gaat om een bevoegdheid en niet om een plicht. Dit betekent dat Burgemeester en Wethouders nog altijd moeten nagaan of wijziging van de bestemming uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is gerechtvaardigd.

 

Van te voren duidelijkheid

Bij het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan moet worden bepaald in welke gevallen en op welke wijze hiervan gebruik mag worden gemaakt. Ook moet van te voren worden bekeken of de beoogde ontwikkeling in beginsel aanvaardbaar is. Met andere woorden: er zal van te voren duidelijk moeten zijn wat de gevolgen van de ontwikkeling zijn voor bijvoorbeeld archeologie, cultuurhistorie, landschap en natuur. Dergelijk onderzoek mag niet pas plaatsvinden op het moment dat van de wijzigingsbevoegdheden gebruik wordt gemaakt.

 

Let op

De term wijzigen wordt vaak gebruikt in plaats van de term herzien. Het herzien van een bestemmingsplan is echter wezenlijk wat anders. Bij het wijzigen zijn immers de regels waarbinnen gewijzigd moet worden al bekend, en bij een herziening wordt ‘van voor af aan’ begonnen.

 

Laat u goed adviseren!